You are currently viewing Zlatna plaketa EPA

Zlatna plaketa EPA

  • Post author:

Na godišnjoj Skupstini EPA za zasluge na razvoju EPA u Svetu dobio sam zlatnu plaketu EPA od predsednika Cirina Paola

Na Skupstini EPA na moj lični predlog i garanciju postavljen je novi delegat EPA za Bugarsku general Bonev